Tera Yatırım
Kisisel_Verilerin_Islenmesi_ve_Aktarilmasi_Iliskin_Bilgi | Tera Yatırım

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
HESAP MÜŞTERİLERİNE YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (TERA YATIRIM) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, TERA YATIRIM’ ın sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi hesap açma işlemleri kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 270149 sicil numarasıyla kayıtlı, Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz
K:11 34398 Maslak/ Sarıyer/ İSTANBUL adresinde mukim TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Veri Sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz TERA YATIRIM tarafından;

 • Sunulan ürün, hizmet ve kampanyalardan sizleri haberdar etmek,
 • Hesap açma işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla TERA YATIRIM bünyesinde çalışan yatırım uzmanlarının sizlerle iletişime geçebilmesini sağlamak,
 • Açılan hesaplar üzerinden sermaye piyasası araçlarını kullanabilmeniz için taleplerinizin yatırımcı uzmanları tarafından karşılanmasını sağlamak,
 • TERA YATIRIM’ın lisanslı aracı kurum olmasından ötürü SPK’dan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • TERA YATIRIM’ın MASAK yükümlüsü olmasından dolayı 5549 sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • TERA YATIRIM’ın MKK üyesi olmasından ötürü, ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • TERA YATIRIM’ın tabi olduğu sair kanunlar kapsamında bilgi ve belge saklama yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sunmak,
 • TERA YATIRIM bünyesinde alınan stratejik ve idari kararlar hakkında sizleri bilgilendirmek,
 • Müşteri ilişkileri ve kurumsal iletişim süreçlerini yönetmek, amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim
  bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta SPK ve sair mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, özel veya kamu kurumlarına, denetime yetkili kamu kuruluşlarına, gerektiğinde adli ve idari yargı makamlarına, yasal yükümlülüklerden dolayı Mali Suçlar Araştırma Kurulu’na (MASAK) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK), Borsa İstanbul A.Ş.’ye, gerekli görülen hallerde Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne, TERA YATIRIM’ın yatırımcı ilişkileri biriminde çalışan yatırım uzmanlarına ve amirlerine, şirket hissedarlarına, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi yapılabilmesi amacıyla anlaşmalı olunan bankalara ve finans kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara ve TERA YATIRIM’ ın iştiraki olduğu TERA YATIRIM veya bulut bilişim hizmetleri alınan anlaşmalı firmaların veri tabanlarına, Kanun’un 8/1 ve 2 fıkrası uyarınca açık rızanız, diğer kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması için taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati için ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermeden veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak yukarıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılacaktır.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Yatırımcı İlişkileri Birimi, Bilgi İşlem Birimi, Genel Müdürlük ve TERA YATIRIM tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü veya yazılı olarak, elektronik ya da fiziki ortamda toplanmaktadır.
Bu kapsamda tarafınıza ait ad, soyad, ev, cep ve iş telefonu numarası, faks numarası, e-posta adresi, ev ve iş adresi, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, anne adı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, medeni hal, eğitim durumu, ziyaretçi kayıtlarında işlenen kimlik bilgileri, TERA YATIRIM’a ait internet sitesi üzerinden TERA YATIRIM ile iletişime geçmeniz halinde IP adresi, TERA YATIRIM sistemine kayıtlı elektronik emirlerde kullanacağınız IP adresi, sesli emirler kapsamında telefon görüşmesi kayıtlarınız, finansal tercihleriniz, sermaye piyasası araçları kullanım eğilimleriniz, risk bildirimleri kapsamında finansal yatırım araçları hakkındaki bilgi ve birikimleriniz, sermaye piyasası araçlarını kullanım sıklığınız, tercihinize bağlı olarak taşınır ve taşınmaz mal varlığı bilgileriniz, getiri ve risk tercihleriniz, ıslak imzanız, virman ve EFT gibi işlemlere yönelik talimatlarınız, sermaye piyasası araçlarıyla gerçekleştirmiş olduğunuz tüm işlemlere ilişkin kayıtlar tipindeki kişisel verilerinizi; Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası ve aynı maddenin 2. fıkrasının a-c-ç-d-f bentleri uyarınca; açık rızanızın bulunması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla TERA YATIRIM’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemekteyiz.

5. İlgili Kişinin Hakları

Dilediğiniz zaman TERA YATIRIM’a başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak TERA YATIRIM’ a iletebilir, detaylı bilgi almak için TERA YATIRIM’ ın internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.