KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLDİRİM

“TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.” olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygun bir şekilde işlenmesi, aktarılması ve güvenliğinin sağlanması hassasiyetle üstünde durduğumuz hususların başındadır. Veri sorumlusu olarak iş bu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendirmek istemekteyiz.

İşlenen Kişisel Veriler:

 • Kimlik (ad soyadı, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no gibi)
 • İletişim (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi)
 • Hukuki İşlem (adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi)
 • Müşteri İşlem (Müşteri şikâyet, talep ve teşekkür bildirimleri, çağrı merkezi kayıtları, adres teyidine ilişkin fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi)
 • Fiziksel Mekân Güvenliği (müşteri ziyaretlerinde giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi)
 • İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)
 • Risk Yönetimi (ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi)
 • Finans (EFT/Havale virman işlemlerine ilişkin Banka/Aracı Kurum hesap numaraları, sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında verilen hizmetlere ilişkin olarak bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgiler gibi)
 • Mesleki Deneyim (Müşteri tanıma kuralı çerçevesinde meslek, diploma bilgileri, Nitelikli Yatırımcı ve Profesyonel Müşteri kriterleri kapsamında, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi)
 • Pazarlama (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde işitsel kayıtlar gibi)
 • Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında alınmış yaptırım kararları, ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler gibi.)

Kişisel Veri İşleme Amaçları;

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sunulan Sermaye Piyasası Faaliyetlerine ilişkin hizmetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Verilen Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Verilen Hizmet sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet verilmesi ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Talep / Şikâyetlerin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Verilen hizmetlere ilişkin kurum içi yürütülen Operasyonlarını Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Toplanan kişisel verileriniz; belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, kurum faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi amacı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yer alan (Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank vb.) kuruluşlara, kanunen yetkili kılınmış kurumlara yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, bankalara, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimize,6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9.maddeleri kapsamında aktarılabilecektir

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 

Kişisel verileriniz Aracı Kurumumuz tarafından ilgili mevzuat, kanun ve diğer hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Genel Müdürlüğümüz, Acentelerimiz veya çağrı merkezlerimiz, internet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve benzeri elektronik işlem platformları ile sosyal medya ve diğer benzeri kamuya açık mecralar aracılığı ile yazılı, sözlü, ses ve/veya görüntü kaydı ile elektronik veya fiziksel olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

 • Sermaye Piyasası faaliyetleri kapsamında “Sözleşme” akdedilmesi ve sözleşmeden doğan şartların yerine getirilmesi,
 • Sermaye Piyasası Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Kurumumuz faaliyetlerine ilişkin mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca kurumumuzda hesap açılmasına ilişkin sözleşme akdedilmesi,
 • Mali Suçlar Araştırma Kurulu düzenlemeleri ve müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki uygulamalara uyum sağlamak, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve diğer mevzuat ve resmi otoritelerce belirlenmiş saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Akdedilen sözleşme kapsamında hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi
 • Akdedilen sözleşme kapsamında doğan bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işleme gerekliliği,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunu meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel veri sahibinin hakları

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Yapılan düzeltmelerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahiptir.

Taleplerinizi aşağıda link verilen talep formunu doldurup TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Eski Büyükdere Cad. No:9 Iz Plaza Giz Kat:11 Maslak, 34384 Şişli/İstanbul adresi üzerinden yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle “info@terayatirim.com” veya “teramenkul@hs01.kep.trye iletebilirsiniz.

Veri Sahibi Talep Formu için tıklayınız.